Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk a weboldalra látogatókat a Szabó M. Ügyvédi iroda által kezelt személyes adatokról, a kezelés gyakorlatáról, valamint az adatok védelmében tett intézkedéseinkről. Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket jogaik gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja; 

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat, vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

 

Adatkezelő

Név: Szabó M. Ügyvédi Iroda

Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 71. IV.em. 2.

Nyilvántartási szám: Budapesti Ügyvédi Kamara 4378

E-mail: iroda@szabom.hu

Tel: +36 1 794 9525

Honlap: https://szabom.hu/

Kapcsolattartó: dr. Szabó M. Attila irodavezető ügyvéd

Email: szabomattila@szabom.hu

Tel: +36 1 794 9525

 

Regisztráció nem szükséges, és nem lehetséges a honlapon, így személyes adat kezelésére regisztráció vonatkozásában nem kerül sor.

Hírlevélre való feliratkozásra nincs lehetőség a honlapon, mert a Szabó M. Ügyvédi Iroda nem készít és nem küld hírlevelet, így sem tájékoztató e-maileket, sem reklámokat nem küld a honlapra látogatók részére.

Adatkezelő különösen felhívja az érintett figyelmét, hogy a weboldal felületén történő e-mail küldésnél, érintett hozzájárulásával kapja meg érintett személyes adatait.

A weboldal felületén történő e-mail küldésnél megadott személyes adatok adatkezelésének célja e-mailben történő visszajelzés küldése, vagy telefonon való kapcsolat felvétele az adatkezelővel kapcsolatba lépő személlyel. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a beérkező e-mailre választ tudjon adni. Ezen személyes adatok megőrzésének ideje a kommunikáció vége.

Az adatkezelő különösen felhívja az érintett figyelmét arra, hogy az általa kezelt személyes adatokat (ügyfél kapcsolattartási adatok, és a megkereséssel kapcsolatos tényállási adatok) szakmai közreműködés céljából átadhatja együttműködő ügyvédeknek, együttműködő ügyvédi irodáknak, mint önálló adatkezelőnek.

Érintett kérheti az adatkezelőtől, hogy:
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon,
b) személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,
c) személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse,
d) személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza,
e) személyes adatait az adatkezelő törölje. 

Az Infotv., és a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság elött érvényesíthetők a jogok.

Hatályos 2020. június 21.