Dr. Szabó M. Attila büntető ügyvéd

 Dr. Szabó M. Attila büntető ügyvéd

 

Lehetünk az Ön ügyvédje!

Személyes jogi tanácsadás

Jogi tanácsadáson segítünk feltérképezni a problémát. Meghallgatjuk az ügyfelet, és kérdésekkel segítjük kibontani a történeti tényállást.

Ezt követően próbáljuk megállapítani, hogy milyen lehetséges jogi megoldások vannak, valamint ezeknek milyen jogi következményei lehetnek, melyek ismeretében hozhat döntést ügyfelünk a megoldást illetően.

Hagyományosan sokan gondolják, hogy az ügyvédet minden esetben meg kell bízni, ami persze ügyvéd köteles ügyekben így is van, de vannak esetek, mikor tudunk olyan segítséget adni a tanácsadáson, mellyel az ügyfél akár maga is képes lehet a jogi problémájának megoldására. A tanácsadáson elhangzottak minden esetben az ügyvédi titoktartás körébe tartoznak.

Akár a megkeresés napjára is adunk időpontot, hogy minél hamarabb rendeződjön a problémás jogi kérdés.

Jogi tanácsadás

Keressen bennünket, ha

  • mun­ka­ügyi kér­dés­ben sze­ret­ne jo­gi ta­nács­adást;
  • vá­lás­sal, gyer­mek­el­he­lye­zés­sel kap­cso­lat­ban se­gít­he­tünk;
  • sér­tett­ként sze­ret­ne ügy­vé­det ma­ga mel­lett tud­ni;
  • szer­ző­dés­ben vál­lalt kö­te­le­zett­sé­gét nem tart­ja be a má­sik fél Ön­nel szem­ben;
  • csa­lá­di éle­té­vel kap­cso­lat­ban van jo­gi kér­dé­se, meg­ol­dan­dó prob­lé­má­ja;
  • van már jo­gi kép­vi­se­lő­je, de sze­ret­né, ha más is vé­le­ményt mon­da­na ügyé­ről;

  • egyéb kér­dés­ben sze­ret­ne jo­gi ta­nács­adást kap­ni.

Dr. Hegedűs Antal büntető ügyvéd

Dr. Hegedűs Antal

Dr. Krekács Dóra

Dr. Krekács Dóra

MIÉRT PONT EZ AZ ÜGYVÉDI IRODA?

Bennünket érdemes választani, mert

ÖSSZETETT ÜGYEKBEN NAGY TAPASZTALATTAL RENDELKEZÜNK.

Egy nagyobb ügyvédi irodában van lehetőség arra, hogy összetett ügyekben az egyes részfeladatokra specialistákat vegyünk igénybe. A munkák mennyisége, és volumene adja azt a pluszt, hogy rendszeres gördülékeny együttműködés van a különböző területek ügyvédei között.

SZÜKSÉG ESETÉN - BÜNTETŐ ÜGYEKBEN - 0-24 ÓRÁIG ELÉRHETŐEK VAGYUNK.

Irodánkat bármikor hívhatja. Szükség esetén akár éjszaka, illetve hétvégén is telefonálhat, így elfogás, házkutatás, őrizetbe vétel során nem marad büntető ügyvéd segítsége nélkül.

NEM ILYEDÜNK MEG ISMERT NEVEKTŐL...

Sokszor merül fel kérdésként, hogy egyik másik ügyben a közéletből – vagy egy kisebb településen – ismert, vélt vagy valós hatalommal, vagy kapcsolatokkal rendelkező szereplővel szemben vállalunk-e jogi képviseletet. Számunkra ez nem kérdés. Igen.

MAJDNEM MINDEN JOGTERÜLETET LEFED AZ ÜGYVÉDI TÁRSULÁSUNK

Válás, vagyonmegosztás, gyermekelhelyezés, ingatlan ügyek, céges ügyek, büntető ügyek Ügyvédi Társulásunkban különböző jogterületek specialistái dolgoznak csapatban, így állandó elérhetőséggel mellett a legszélesebb jogi palettával állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EGYEDÜLÁLLÓ SZAKMAI TAPASZTALAT ÁLL RENDELKEZÉSRE ÜGYVÉDEINK RÉVÉN.

Irodánk vezető ügyvédei több évtizedes ügyvédi és ügyészi tapasztalattal rendelkeznek a büntető ügyek területén, tudományos és jogalkotó munkásságuk mellett.

A NEVÜNK GARANCIA A KORREKT ELJÁRÁS KIKÉNYSZERÍTÉSÉRE

A tagok közéleti, állami és piaci szakmai múltja garancia a tisztességes, megbízható és magas szintű szakmai munkára.